การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า แม้ว่าค่าใช้จ่ายอาจจะสูง ใช้เวลาเตรียมงานมาก และเป็นงานที่ “ท้าทาย” แต่ก็ให้ผลคุ้มค่ารอบด้านมากกว่าสื่ออื่นๆ หากได้มีการพิจารณาแผนงานและกลยุทธ์อย่างรอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วนก่อนเข้าร่วมงาน บทความนี้จะแนะนำแนวทางเพื่อเป็นคู่มือในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าให้มีประสิทธิภาพและผลตอบแทนสูงสุด

 1. กำหนดและพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ:
  • การเข้าร่วมงานแสดงสินค้านั้น ควรมีเป้าหมายหลักที่ชัดเจน เช่น เข้าร่วมงานเพื่อเปิดตัวหรือแนะนำสินค้าใหม่ เข้าร่วมงานเพื่อขยายและเจาะกลุ่มตลาดใหม่ เข้าร่วมงานเพื่อทำให้ชื่อสินค้าหรือแบรนด์ติดตลาด หรือเข้าร่วมงานเพื่อการขายโดยตรง
  • ผลิตภัณฑ์ที่จะนำออกแสดง ควรที่จะต้องทราบว่าผลิตภัณฑ์ใดจะเป็นพระเอกของบูธ
  • พิจารณางบประมาณ กำลังคน และเวลาที่จำเป็นในการวางแผนเตรียมการ และการดำเนินการ
  • พิจารณากลุ่มผู้เข้าชมงาน เพื่อตัดสินได้ว่าเป็นกลุ่มที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ตั้งใจนำไปจัดแสดงหรือไม่
 1.  รวบรวมข้อมูล: เนื่องจากแต่ละธุรกิจอุตสาหกรรมจะมีงานแสดงสินค้าหลายงานให้เลือก แต่มีคำแนะนำในการเลือกงานที่เหมาะกับความต้องการที่สุดได้ดังนี้
  • สำหรับงานที่เคยจัดมาแล้ว สามารถดูได้จาก
   • รายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมงานในปีที่ผ่านๆมา
   • ผลการสำรวจความเห็นของบริษัทที่เข้าร่วม
   • ผลการสำรวจความเห็นของผู้ชมงานและข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ชมงาน
   • ข่าวและการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ
   • รายชื่อองค์กร/หน่วยงาน/สมาคม ที่ร่วมสนับสนุนงาน
  • สำหรับงานที่เพิ่งจัดเป็นปีแรก
   • สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและผลงานของบริษัทผู้จัดงาน เช่น เคยจัดงานประเภทใด งานที่เคยจัดมีผลตอบรับเป็นอย่างไร
   • สอบถามผู้จัดงานว่าวางแผนการประชาสัมพันธ์งานเพื่อดึงกลุ่มเป้าหมายผู้ชมงานได้อย่างไร
   • สอบถามถึงองค์กร/หน่วยงาน/สมาคม ที่ร่วมสนับสนุนงาน
   • สอบถามถึงกิจกรรมต่างๆที่จะมีในงานเพื่อดึงกลุ่มเป้าหมายผู้ชมงาน
 1. เตรียมงาน: เมื่อพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นอย่างรอบคอบแล้ว และตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมงาน สิ่งที่ต้องทำต่อไปทันทีก็คือ “การเตรียมงาน” โดยพยายามให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ถึงแม้ว่ากำหนดงานแสดงสินค้าอาจจะยังอีกนานก็ตาม

ตัวอย่างภารกิจที่ต้องเตรียมงาน เช่น

  • ตัวเลขค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ
  • ผู้จัดการโครงการ เพื่อติดตามและควบคุมโครงการ
  • การออกแบบและก่อสร้างบูธ ซึ่งควรมีการประชุมและหารือร่วมกับผู้รับเหมา ในการอธิบายรายละเอียดของความต้องการทั้งหมดให้ผู้รับเหมาทราบ เป็นต้นว่าประเภทของอุปกรณ์ หรือสินค้าที่จะนำมาจัดแสดง ข้อกำหนดทางด้านไฟฟ้า นํ้าหนัก ขนาดข้อมูลเกี่ยวกับขนาดเนื้อที่จัดแสดงที่เช่ามา ความกว้าง ยาว และตำแหน่งบูธ จำนวนเครื่องจักร หรือสินค้าที่เตรียมนำออกแสดง จำนวนพนักงานที่มาประจำบูธในระหว่างงาน และที่จะลืมไม่ได้คือ เป้าหมายที่ต้องการจะได้รับจากการเข้าร่วมแสดงสินค้า
  • การเชิญลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ โดยสื่อสารล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่ลูกค้าจะได้มีเวลาวางแผนการมาชมบูธ สามารถอาศัยประโยชน์จากแผนการประชาสัมพันธ์งานของฝ่ายผู้จัดงานโดยการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ รวมทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไปให้
  • ซักซ้อมทำความเข้าใจกับพนักงานขายที่มาประจำบูธ เกี่ยวกับจุดประสงค์ของบริษัทในการเข้าร่วมงาน เช่น คำตอบสำหรับคำถามต่างๆ ที่อาจมีมาจากผู้ชมงาน โดยเฉพาะการเปรียบเทียบกับสินค้าคู่แข่ง, การเตรียมข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้าสำคัญที่คาดว่าจะมาชมงาน และเตรียมแผนทำการบันทึกความสนใจต่างๆ จากผู้ที่มาชมงาน เพื่อติดตามการขาย