บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจ (B2B) ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการจัดงานแสดงสินค้า การจัดประชุม สัมมนา กิจกรรม สื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อออนไลน์ทางธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเคารพและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า, นิทรรศการ, มหกรรม, การติดต่อสำนักงาน, การใช้บริการของบริษัทฯ, การสมัครสมาชิกและการสมัครรับข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ

1.ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ดังต่อไปนี้

– ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล, เพศ, สัญชาติ, อาชีพ, วัน/เดือน/ปีเกิด, สถานภาพ, รูปถ่าย, ลายมือชื่อ, เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน, เลขที่หนังสือเดินทาง และ/หรือข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล/หน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

– ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, อีเมล และ/หรือข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (เช่น ไอดีไลน์ บัญชีเฟชบุ๊ก)

– ข้อมูลการล็อกอินเข้าสู่ระบบบัญชี เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน คำใบ้รหัสผ่านและข้อมูลความปลอดภัยที่คล้ายคลึงกัน

– ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร และหมายเลขบัตรเดบิต/บัตรเครดิต

– ข้อมูลการทำธุรกรรมที่สำคัญ เช่น ประวัติการซื้อ, จำนวนเงินในการซื้อ, พฤติกรรมการซื้อและ/หรือใช้ ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลการติดต่อ, ข้อร้องเรียน และ/หรือข้อซักถามที่ท่านติดต่อผ่านการเข้าร่วมงานและ/หรือใช้บริการของบริษัทฯ

– ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากบริษัทฯ,   สื่อในเครือของบริษัทฯ และ/หรือพันมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ต้องการ

– ข้อเสนอแนะ, ความคิดเห็นและข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านมอบให้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ข้อมูลที่ท่านส่งให้ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าและข้อความ, คำถามเกี่ยวกับการนัดหมาย รวมทั้งการจับคู่ทางธุรกิจและข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านต้องการให้บริษัทฯ แบ่งปันกับผู้แสดงสินค้า, ผู้ชมงาน, คู่ค้า และบุคคลอื่น ๆ

– ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลวิดีโอ ภาพและเสียงที่ถูกบันทึกในพื้นที่ของบริษัทฯ และ/หรือในสถานที่ที่จัดงาน

เพื่อรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ร่วมงาน บริษัทฯ อาจดำเนินมาตรการป้องกันโรค ซึ่งอาจรวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพผ่านการคัดกรองอุณหภูมิ การทดสอบและติดตามโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง การเฝ้าติดตามอาการที่มองเห็นได้ หรือการส่งต่อเพื่อกักตัวหรือส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์

2.วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่บริษัทฯ อาศัยสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นอกเหนือจากการขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ อาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และของบุคคลภายนอก (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี) เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. การลงทะเบียนดำเนินการและการประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมงานอีเว้นท์, งานมหกรรม และงานแสดงสินค้าของบริษัทฯ
  2. การติดต่อและสื่อสารกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้าและการบริการของบริษัทฯ
  3. การปฏิบัติตามสัญญาใด ๆ ที่ท่านมีกับบริษัทฯ หรือการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อการเริ่มต้นทำสัญญาหรือเข้าทำสัญญานั้น
  4. การตรวจสอบยืนยันตัวตนและการดำเนินการตามคำขอของท่าน
  5. ความปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในธุรกิจของบริษัทฯ
  6. การปรับปรุงการดำเนินธุรกิจหรือสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น
  7. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และ/หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของศาล หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลหน่วยราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ
  8. การใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ตามที่จำเป็น เช่น เพื่อการตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง อาชญากรรม การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
  9. ประโยชน์สาธารณะในการปกป้องลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่เข้าร่วมงานอีเว้นท์, งานมหกรรม และงานแสดงสินค้าของบริษัทฯ
  10. การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอื่น (แล้วแต่กรณี) เช่น เพื่อการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด

3.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจ ของบริษัทฯ, ผู้ให้บริการที่ปรึกษา, หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล, เจ้าพนักงานหน่วยงานรัฐ และผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

4.การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าของประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

5.ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับสำเนา หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ขอให้โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลายหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากบริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด

7.มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิคและมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

8.ช่องทางการติดต่อบริษัท

หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และ/หรือมีความประสงค์ใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขที่ 365/10 The Element Rama 9 ซอยศิริถาวร

ถนนพระรามเก้า  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เบอร์โทร 02-717-2477 เวลาทำการ 08.30 น. – 17.30 น.

เว็บไซต์ www.TTFintl.com หรือ อีเมล [email protected]